Πρακτικές για την ασφαλή ρύθμιση του αρχείου htaccess

Htaccess
Η προστασία του αρχείου .htaccess είναι μια κρίσιμη πτυχή για την ασφάλεια του ιστότοπου σας. Αυτό το αρχείο περιέχει κανόνες και εντολές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του διακομιστή σας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία του ιστότοπου σας από κακόβουλες επιθέσεις. Σε αυτό το άρθρο, θα εξηγήσουμε πώς να προστατεύσετε το αρχείο .htaccess και πώς να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητές του για την προστασία του ιστότοπου σας.

Τι είναι το αρχείο .htaccess;

Το αρχείο .htaccess είναι ένα αρχείο ρυθμίσεων που βρίσκεται στον ριζικό φάκελο του ιστότοπου σας. Αυτό το αρχείο επιτρέπει στον διαχειριστή του ιστότοπου να καθορίσει διάφορες ρυθμίσεις για το διακομιστή που φιλοξενεί τον ιστότοπο.

Οι ρυθμίσεις που μπορούν να καθοριστούν στο αρχείο .htaccess περιλαμβάνουν:

 • Κανόνες ανακατεύθυνσης (redirect rules)
 • Περιορισμούς πρόσβασης (access restrictions)
 • Κρυπτογράφησης (encryption settings)
 • Συμπίεση σελίδων (page compression)
 • Ρυθμίσεις λογισμικού (software settings)

Πιο αναλυτικά τις ρυθμίσεις που μπορούν να καθοριστούν στο αρχείο .htaccess:

1. Κανόνες ανακατεύθυνσης (Redirect rules):

Οι κανόνες ανακατεύθυνσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ανακατευθύνουν τους χρήστες σε διαφορετικές σελίδες ή URL, ανάλογα με τις απαιτήσεις του ιστότοπου σας. Μπορείτε να ορίσετε κανόνες για τις σελίδες που έχουν μετακινηθεί ή για να επανακατευθύνετε από μια σελίδα HTTP σε μια σελίδα HTTPS. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα κανόνα ανακατεύθυνσης από μια σελίδα HTTP σε μια σελίδα HTTPS:

				
					RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

				
			
Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιεί τη μεταβλητή %{HTTPS} για να ελέγξει εάν η σύνδεση είναι ασφαλής ή όχι. Αν δεν είναι ασφαλής, ο κανόνας επανακατευθύνει τον χρήστη στην αντίστοιχη σελίδα HTTPS.

2. Περιορισμοί πρόσβασης (Access restrictions):

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο .htaccess για να περιορίσετε την πρόσβαση στον ιστότοπό σας με διάφορους τρόπους, όπως περιορισμός πρόσβασης βάσει IP διευθύνσεων ή κωδικών πρόσβασης. Αυτό μπορεί να συμβάλλει στην προστασία του ιστότοπου σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες, ανεπιθύμητα bots και άλλες κακόβουλες επιθέσεις. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα απόρριψης (deny rule) για μια συγκεκριμένη διεύθυνση IP, όπως φαίνεται παρακάτω:

				
					order allow,deny
deny from 192.168.0.1
allow from all

				
			

Αυτός ο κανόνας απορρίπτει όλα τα αιτήματα από τη διεύθυνση IP 192.168.0.1. 

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν περιορισμό πρόσβασης με κωδικούς πρόσβασης (password protection) στον ιστότοπό σας, όπως παρακάτω:

				
					AuthUserFile /var/www/htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Restricted Access"
Require valid-user

				
			
Αυτός ο κανόνας ζητά από τους χρήστες να εισαγάγουν ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπό σας.

3. Ρυθμίσεις κρυπτογράφησης (Encryption settings):

Οι ρυθμίσεις κρυπτογράφησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών μεταξύ του περιηγητή του χρήστη και του διακομιστή σας. Η χρήση κρυπτογράφησης SSL / TLS είναι ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προστατεύσετε τον ιστότοπό σας από κακόβουλες επιθέσεις και να προστατεύσετε τους χρήστες σας από την κλοπή δεδομένων. 

Μπορείτε να ρυθμίσετε την κρυπτογράφηση SSL / TLS μέσω του αρχείου .htaccess με τους ακόλουθους κανόνες:

				
					# Enable SSL/TLS
SSLEngine on

# SSL/TLS certificate file path
SSLCertificateFile /path/to/certificate.crt

# SSL/TLS certificate key file path
SSLCertificateKeyFile /path/to/certificate.key

# SSL/TLS certificate chain file path
SSLCertificateChainFile /path/to/certificate.chain.crt

				
			

Αυτοί οι κανόνες ενεργοποιούν την SSL / TLS κρυπτογράφηση, και ορίζουν τα αρχεία πιστοποιητικού SSL / TLS για τον διακομιστή σας.

4. Συμπίεση σελίδων (Page compression):

Η συμπίεση σελίδων μπορεί να βελτιώσει την απόδοση του ιστότοπού σας μειώνοντας το μέγεθος των σελίδων που αποστέλλονται στους χρήστες. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη συμπίεση σελίδων με τους ακόλουθους κανόνες στο αρχείο .htaccess:
				
					<IfModule mod_deflate.c>
  # Enable compression
  SetOutputFilter DEFLATE

  # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css application/xml application/xhtml+xml application/rss+xml application/javascript application/x-javascript font/ttf font/otf font/eot font/opentype

  # Exclude certain user agents from compression
  BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
  BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
  BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>

				
			

Αυτοί οι κανόνες ενεργοποιούν τη συμπίεση σελίδων με τη χρήση του mod_deflate και καθορίζουν τα αρχεία που πρέπει να συμπιεστούν. Επίσης, αποκλείουν ορισμένους user agents από τη συμπίεση, που μπορεί να είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία ορισμένων εφαρμογών ή παλαιότερων περιηγητών. 

5. Ρυθμίσεις λογισμικού (Software settings):

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή σας με διάφορους τρόπους χρησιμοποιώντας το αρχείο .htaccess. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε, να αλλάξετε τη ρύθμιση της χρονικής ζώνης, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε κάποια χαρακτηριστικά και να ορίσετε προτεραιότητες επεξεργασίας. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ρύθμισης του τύπου και της έκδοσης του λογισμικού στο αρχείο .htaccess:

				
					<IfModule mod_headers.c>
  # Set server software type and version
  Header unset Server
  Header set Server "MyServer/1.0"
</IfModule>

				
			

Αυτός ο κανόνας αλλάζει τον τύπο και την έκδοση του λογισμικού που χρησιμοποιείτε σε “MyServer/1.0”. Επίσης, χρησιμοποιεί το mod_headers για να αλλάξει την κεφαλίδα Server στα αιτήματα HTTP που στέλνονται από τον διακομιστή σας. 

Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε προτεραιότητες επεξεργασίας μέσω του αρχείου .htaccess με τη χρήση του mod_rewrite. Για παράδειγμα, μπορείτε να ορίσετε ότι το αρχείο index.php είναι η πρώτη προτεραιότητα για την επεξεργασία αιτημάτων: 

				
					<IfModule mod_rewrite.c>
  # Set index.php as the first priority
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^$ /index.php [L]
</IfModule>

				
			

Αυτός ο κανόνας χρησιμοποιεί το mod_rewrite για να επαναγράψει το αρχικό αίτημα στο αρχείο index.php όταν η διεύθυνση URL δεν έχει καθοριστεί. Επίσης, ο κανόνας χρησιμοποιεί το [L] flag για να δηλώσει ότι δεν πρέπει να εφαρμοστούν άλλοι κανόνες μετά τον κανόνα αυτόν. 

Αυτά είναι μερικά από τα παραδείγματα ρυθμίσεων λογισμικού που μπορείτε να καθορίσετε στο αρχείο .htaccess.

Search

Share:

Υπηρεσίες

Περιεχόμενά

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
WhatsApp

Αναδείξτε την Επιχείρησή σας Με την Ιδανική Ιστοσελίδα

Συμπληρώστε το Ερωτηματολόγιο Προσφοράς Σήμερα!

Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε τη δική σας επαγγελματική ιστοσελίδα και να αυξήσετε την παρουσία σας στο διαδίκτυο; Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε! Ξεκινήστε σήμερα συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο μας για προσφορά ιστοσελίδας.

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες και τις προτιμήσεις σας, ώστε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση για την επιχείρησή σας. Μερικές λεπτομέρειες που θα θέλαμε να μοιραστείτε μαζί μας περιλαμβάνουν τον σκοπό της ιστοσελίδας, τον στόχο κοινό, τις λειτουργίες που θέλετε να περιλαμβάνονται και τον προϋπολογισμό σας.

Μην ανησυχείτε εάν δεν γνωρίζετε όλες τις λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή – απλώς συμπληρώστε όσα περισσότερα στοιχεία μπορείτε. Εάν χρειαστεί, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε περισσότερες λεπτομέρειες και να καθοδηγήσουμε τη διαδικασία.

Πάρτε την πρωτοβουλία και ας ξεκινήσουμε την κατασκευή της επαγγελματικής ιστοσελίδας που ονειρεύεστε! 

Webion Blog

Σχετικές Αναρτήσεις

Κατασκευή Ιστοσελίδων: Η Πύλη για την Επιτυχία της Επιχείρησής σας
Web Design

Κατασκευή Ιστοσελίδων: Η Πύλη για την Επιτυχία της Επιχείρησής σας

Είναι γεγονός ότι στη σύγχρονη εποχή, μια δυναμική και ανταποκρινόμενη ιστοσελίδα αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας κάθε επιχείρησης. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να αποκτήσετε μια εκπληκτική ιστοσελίδα που θα κεντρίσει την προσοχή των επισκεπτών σας; Η απάντηση είναι απλή: με την βοήθεια της Webion. Στο παρόν άρθρο, θα σας παρουσιάσουμε τον κόσμο της κατασκευής ιστοσελίδων και πώς μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να ξεχωρίσει. Ετοιμαστείτε να εντυπωσιαστείτε!

Η σημασία της Custom κατασκευής ιστοσελίδων στην εποχή των έτοιμων λύσεων
Web Design

Η σημασία της custom κατασκευής ιστοσελίδων στην εποχή των έτοιμων λύσεων

Στην παγκοσμιοποιημένη εποχή του διαδικτύου, η ανάγκη για ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη online παρουσία για τις επιχειρήσεις είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Μπορεί να υπάρχουν πληθώρα έτοιμων λύσεων για τη δημιουργία ιστοσελίδων, όπως η WordPress, αλλά οι custom ιστοσελίδες αποτελούν μια εξαιρετικά ελκυστική επιλογή για πολλές επιχειρήσεις. Ας εξετάσουμε γιατί.

Professional Web Design Services κατασκευή ιστοσελίδων Seo βελτιστοποίηση Wordpress
Μείνετε συνδεδεμένοι, όπου και αν βρίσκεστε!
Κατεβάστε την επίσημη εφαρμογή μας για να απολαύσετε εξατομικευμένη εμπειρία και αποκλειστικά προνόμια.